Stanovy Spolku Jabloňový Sad


Název spolku:

Spolek Jabloňový Sad

Sídlo spolku: 

Višňová 896/1, 664 48 Moravany

Charakter spolku

Spolek občanů žijící na území Jabloňového sadu se společným zájmem o společenský život v dané lokalitě a péči o příjemné a čisté prostředí k bydlení. Jedná se o zapsaný spolek dle zákona č. 89/2012 Sb.

Působnost spolku

Aktivity spolku se soustředí v lokalitě Jabloňového sadu na území obce Moravany v ulicích Jabloňová a Višňová a jeho nejbližšího okolí.

Účel spolku

Základním účelem spolku je podpora rozvoje sousedských vztahů a budování přátelské komunity občanů v lokalitě Jabloňový sad jakožto i péče o veřejné prostory v lokalitě.

Formy činnosti spolku

Organizace společenských a kulturních akcí.

Iniciace občanských aktivit za účelem zajištění péče o venkovní prostory v lokalitě.

Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.

Členství ve spolku

Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, která má trvalý pobyt na ulici Višňová nebo Jabloňová v obci Moravany u Brna.

Písemnou přihlášku ke členství přijímá předseda, který také rozhoduje o přijetí nového člena spolku. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého pobytu, datum narození, email a telefonní číslo.
Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.

Členství zaniká

 • závažným porušením povinnosti vyplývající z členství
 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení
 • rozhodnutím o vyloučení
 • úmrtím člena spolku, zánikem spolku.

Práva členů

 • účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku

Povinnosti členů

 • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku; (svou činností naplňovat cíle spolku)
 • účastnit se společných jednání ohledně aktivit spolku a jeho fungování, především členských schůzích
 • aktivně se podílet na pořádaných akcích a aktivitách

Členský příspěvek

Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku vždy pro příslušný kalendářní rok.

Orgány spolku

Nejvyšším orgánem spolku je Výbor. Výbor se svolává dle potřeby, ale minimálně jednou ročně (ze schůze se pořizuje zápis).

Výbor především:

 • Rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku.
 • Volí a odvolává statutární orgán.
 • Rozhoduje o změnách stanov.
 • Navrhuje a schvaluje plán činnosti na kalendářní rok.
 • Schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu
 • Rozhoduje o zániku spolku

Výbor se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků

Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve spolku nebo rezignace na funkci člena výboru, se výbor doplňuje kooptací zbývajícími členy výboru.
Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru; nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání výboru. Nové zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas.
Výbor může být svolán požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

Statutární orgán

Statutárním orgánem je Předseda.

Předseda je volen na dobu neurčitou, dokud není členskou schůzí odvolán, nebo pozbude členství ve spolku.
Předseda jedná za spolek samostatně.

Zásady hospodaření spolku

Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a příjmy z činnosti spolku a z majetku spolku, a budou používány na činnost spolku.

Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.


Okolnosti zániku spolku


V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku a která působí v blízkosti lokality, kde spolek sídlil.